Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden EHBO BHV Zuid Holland gelden vanaf 1 januari 2017

Artikel 1. Begripsomschrijving

1. EHBO BHV Zuid Holland, onderdeel van EHBO Den Haag: het EHBO Training Center wat geregistreerd staat onder nummer 66134048 bij de Kamer van Koophandel.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met EHBO Den Haag inzake het afnemen van producten of diensten.
3. Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
4. Instructeurs: alle personen die in opdracht van EHBO BHV Zuid Holland werkzaam zijn, al dan niet op basis van een overeenkomst.
5. Overeenkomst: overeenstemming, zowel mondeling als schriftelijk, tussen een klant en EHBO Den Haag, over het afnemen van producten en/of diensten.
6. Producten en diensten: de producten en diensten van EHBO Den Haag die in het kader van de overeenkomst met de klant aan de klant of cursist worden aangeboden.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van EHBO Den Haag met de klant.
2. EHBO BHV Zuid Holland heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, waarbij EHBO BHV Zuid Holland redelijke belangen van de klant in acht neemt.
3. Wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking daarvan door EHBO BHV Zuid Holland, via website of andere kanalen, in werking, danwel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
4. Als een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert, heeft de klant het recht de gesloten overeenkomst schriftelijk aan EHBO BHV Zuid Holland op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
5. Als de klant gebruik blijft maken van de producten en diensten van EHBO BHV Zuid Holland, nadat de algemene voorwaarden gewijzigd zijn, dan wordt de klant geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand tussen klant en EHBO BHV Zuid Holland:
a. per email
b. door ondertekening van een offerte of inschrijfformulier
c. door aanmelding via website
d. mondeling, waarbij dezelfde dag altijd een schriftelijke bevestiging volgt van de eigenaar van EHBO BHV Zuid Holland.
e. een overeenkomst met een minderjarige komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging met een handtekening van een ouder of wettelijk voogd.

Artikel 4, Cursus deelname

1. Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
a. de klant of cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van haar/zijn deelname aan de cursus.
b. het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. EHBO BHV Zuid Holland heeft het recht om de cursist te weigeren indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus.
2. Indien een cursist door redenen anders dan ziekte niet in staat is een cursusdag bij te wonen of te laat komt, kan er tegen aanvullende kosten een cursusdag worden ingehaald. De hoogte van de kosten hiervoor worden door EHBO BHV Zuid Holland bepaald.
3. Indien een cursist niet komt op dagen zonder bericht vooraf, behoudt EHBO Zuid Holland zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten en het cursusgeld te behouden zonder dat vanuit EHBO BHV Zuid Holland, nadere in gebreke stelling is vereist.
4. Indien de cursist door fysieke beperkingen de opleiding niet kan voortzetten, wordt een gedeelte van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door EHBO Den Haag en een schriftelijke verklaring van een arts is noodzakelijk.

Artikel 5. Cursusvoorwaarden

1. De cursus vindt doorgang bij aanmelding van minimaal vier cursisten.
2. EHBO BHV Zuid Holland verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde EHBO Instructeur.
3. EHBO BHV Zuid Holland stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen en behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen wanneer de cursist niet in staat is aan de cursusvereisten te voldoen binnen de daarvoor geplande tijd welke kenbaar is gemaakt tijdens de inschrijving.
4. De cursist is verantwoordelijk voor een correcte behandeling van de apparatuur die EHBO Zuid Holland ter beschikking stelt tijdens de cursus.
4. De cursist is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.
5. Indien een cursist moeilijkheden veroorzaakt en/of niet toelaatbaar gedrag vertoont, kan EHBO BHV Zuid Holland besluiten de cursist van verdere deelname te ontzeggen zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 6. Betaling

1. Bij inschrijving van de cursus dient een aanbetaling van 50% of het volledige bedrag van de cursus te worden gedaan.
2. Het cursusgeld zoals vermeld op de verzonden factuur door EHBO BHV Zuid Holland dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn betaald.
3. Cursusmaterialen voor cursisten worden geleverd na betaling van de cursusmaterialen.
4. EHBO BHV Zuid Holland hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 7. Annulering

1. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding is de klant 25% van de overeengekomen cursusprijs aan EHBO Den Haag verschuldigd. Bij annulering in de periode van twee weken voor aanvang van de opleiding is de klant 50% van de overeengekomen cursusprijs aan EHBO Zuid Holland verschuldigd. Bij annulering na deze termijn wordt niet meer tot restitutie overgegaan en is de klant de overeengekomen cursusprijs verschuldigd.
2. Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen op basis van medische en psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel.
3. Eventuele terugbetalingen worden binnen veertien dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting door EHBO Den Haag voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid EHBO Den Haag

1. EHBO Den Haag zal haar verplichtingen jegens haar klant naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
2. Indien een klant op enigerlei wijze schade en/of letsel oploopt tijdens of ten gevolge van de opleiding dan kan EHBO Den Haag nimmer aansprakelijk worden gesteld tenzij dit aan grove nalatigheid van EHBO Den Haag te wijten valt.
3.EHBO Zuid Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van EHBO Den Haag en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
4. EHBO Zuid Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaat door doen of nalaten van de cursist.
5. EHBO BHV Zuid Holland is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van de door cursisten meegebrachte zaken.

Artikel 9. Overmacht

1. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door EHBO BHV Zuid Holland indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van EHBO Den Haag.
2. In geval van overmacht heeft EHBO Den Haag het recht de uitvoering van de opleiding op te schorten, zonder dat de klant vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden.
3. EHBO BHV Zuid Hollans verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen binnen een redelijk termijn zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.
4. In geval van overmacht waarbij EHBO BHV Zuid Holland niet binnen redelijke termijn alsnog haar verplichtingen kan nakomen, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De klant krijgt het cursusgeld geheel of gedeeltelijk gerestitueerd. De hoogte hiervan wordt bepaald door EHBO Den Haag.

Artikel 10. In Company Training

1. Bij In Company training dient de ruimte die voor training ter beschikking wordt gestel schoon en netjes te zijn, waarbij de vloer met name van belang is.
2. Cursisten dienen hun handen te kunnen wassen en tijdens de cursus dienen cursisten gebruik te kunnen maken van sanitair.

Artikel 11. Privacy en gegevensbescherming

1. De Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing.
2. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.
3. Uitzondering hierop is de gegevens die de cursist op de brevet-aanvraag invult. Deze worden aan de betreffende brevetterende instantie verstrekt en vallen vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregel van deze instantie.
4. Foto’s voor mediadoeleinden worden uitsluitend gebruikt en geplaatst door EHBO Den Haag indien er toestemming is gegeven door de personen die duidelijk herkenbaar op de betreffende foto staan.
5. Indien een cursist niet meer beslissingsbekwaam is tijdens een cursus zullen eventuele gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.
6. Alle informatie, persoonlijk dan wel zakelijk, die EHBO BHV Zuid Holland of de in haar opdracht werkzaam zijnde instructeurs tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.

Reacties zijn gesloten.