Bedrijfsadvies

EHBO BHV Zuid-Holland verzorgt voor uw organisatie zowel het RI&E Plan als een BHV-plan

De BHV-organisatie moet zich voorbereiden op noodsituaties. Door noodplannen, procedures en werkinstructies op te stellen bereid een bedrijf zich hierop voor. Zodoende kunnen de opgestelde risicoscenario’s regelmatig worden geoefend.

Door de doelstellingen van het BHV-plan meetbaar te maken met prestatie-indicatoren, kan worden bepaald of de doelstellingen zijn bereikt. Tijdens de evaluatie van een oefening zal blijken of het BHV-plan geschikt is. Zo nodig moeten preventieve en/of corrigerende maatregelen ter verbetering worden geformuleerd en geïmplementeerd. Het BHV-plan wordt opgesteld voor het beheersen van de restrisico’s binnen de organisatie en bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om volgens van te voren opgestelde procedures bij ongevallen, calamiteiten en incidenten de directe schade te kunnen minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.

Het BHV-plan moet zodanig worden opgesteld dat het gemakkelijk kan worden aangepast. Een goed BHV-plan is beknopt van omvang en is voor iedereen (ook voor externe hulpverlening) duidelijk en uitvoerbaar.

Wat kunt u verwachten:

Om de actualiteit van het BHV-plan te waarborgen, moet een beheerder worden aangesteld.

Een BHV-plan bestaat uit de volgende onderdelen:

Een algemeen deel met onder andere de beschrijving van de BHV-organisatie, noodplannen per incident, inclusief ontruimingsplan, tekeningen van het gebouw, vluchtwegen en beveiligingsmiddelen (deze kunnen ook in bijlagen worden opgenomen.

BIJLAGEN ZOALS:

Bereikbaarheidslijsten, tekeningen van het gebouw, vluchtwegen en beveiligingsmiddelen, indien niet in het algemeen deel opgenomen, opleidingsplan, oefenschema en communicatieplan.

BHV in bedrijf beschikt over een veiligheidsdeskundige die u kunt helpen met het opmaken van uw risico inventarisatie en evaluatieplan en uw BHV plan.

ARBO WETGEVING

Een plan van aanpak maakt deel uit van de risico inventarisatie en evaluatie. Hierin wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen met betrekking tot de risico’s die zich voor kunnen doen binnen uw bedrijf. In het plan van aanpak wordt ook aangegeven binnen welk termijn deze maatregelen worden genomen. Er worden maatregelen getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Reacties zijn gesloten.